Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tokaido shinkansen>

Toyohashi sta.


< Mikawa-Anjo Hamamatsu >

[Station]


West exit


East exit


Station concourse


Station concourse


Platform


[Transfer train]

*Long distance*
Exp. Inaji (for Chibu-Tenryu, Iida

*Regional service*
JR Tokaido line (for Hamamatsu, Okazaki)
JR Iida line (for Toyokawa, Hon-Nagashino, Chubu-Tenryu)
Meitetsu rail (for Nagoya, Gifu)
Toyohashi rail (for Mikawa-Tahara)
Toyohashi tram


[Tourism]


Toyokawa inari shrine


[Food]

---
< Mikawa-Anjo Hamamatsu >
HOME Shinknasen sta.
_EN TW/HK CN KR TH RU