Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tohoku shinkansen>

Shiroishizao station


< Fukushima Sendai >

[Station]


Station Building


Station Building


Platform


Station concourse


Shinkansen gate


Shiroishi museum in this station (for free)


[Transfer train]

No train, bus only.

[Tourism]


Mt. Zao (bus)


Shiroishi castle (bus or taxi 15min.)


Sumaru Yashiki (old house bus or taxi 10min.)


Samurai residence town (bus or taxi 15min.)


Emmeiji temple (bus or taxi 15min.)


Toshinji temple (bus or taxi 5min.)


[Food]

  • Umen noodle
    < Fukushima Sendai >
    HOME Shinknasen sta.
    _EN TW/HK CN KR TH RU