Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Joetsu shinkansen>

Nigata station


< Tsubamesanjo

[Station]


Station Building


Station Building


Station concourse


Platform


Tamako dog


[Transfer train]

*Long distance*
Exp.Shirayuki (for Nagaoka, Naoetsu, Joetsumyoko)
Exp.Inaho (for Tsuruoka, Akita) *Regional service*
JR Hakushin line (for Shibata)
JR Echigo line (for Uchino, Yoshida)
JR Shinetsu line (for Niitsu, Higashi-Sanjo)

[Tourism]


Sado island


[Food]


Tarekatsudon (Pork bowl)


< Tsubamesanjo
HOME Shinknasen sta.
_EN TW/HK CN KR TH RU