Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Joetsu shinkansen>

Nagaoka station


< Urasa Tsubamesanjo >

[Station]


Station Building


Station Building


Platform


Station concourse


[Transfer train]

*Long distance*
Exp.Shirayuki (for Nigata, Naoetsu, Joetsumyoko) *Regional service*
JR Joetsu line (for Koide)
JR Shinetsu line (for Higashi-Sanjo, Kashiwazaki, Naoetsu)

[Tourism]

---

[Food]

---
< Urasa Tsubamesanjo >
HOME Shinknasen sta.
_EN TW/HK CN KR TH RU