Shinkansen Information JP EN TW/HK CN KR TH RU

Train Icons Shinkansen Amazing Train Links JP
Tokaido shinkansen>

Kakegawa sta.


< Hamamatsu Shizuoka >

[Station]


Station building


Station building


Station building


concourse


Kakegawa jo castle view from Platform


[Transfer train]

*Regional service*
JR Tokaido line (for Hamamatsu, Iwata, Kanaya, Shizuoka)
Tenryu-Hamanako rail (for Tenryu-Futamata)


[Tourism]


Kakegawa jo castle (walk 15min.)


[Food]

  • Green tea
    < Hamamatsu Shizuoka >
    HOME Shinknasen sta.
    _EN TW/HK CN KR TH RU